Generalforsamling 2019

Trine Nielsen fortalte om de krav og forventninger, der er til kommende generationer af journalister.
Alle foto: Finn Hillmose.

Journalisternes Veteranklub holdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2019 i Bethesda. Inden generalforsamlingen havde Veteranklubben inviteret rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Trine Nielsen.

Trine Nielsen fortalte om de krav og forventninger, der er til kommende generationer af journalister. På en både enkel og informativ klar måde, indviede hun mødedeltagerne i hvordan og hvor meget uddannelsen har forandret sig gennem årene.
På det store lærred viste hun billeder, tal og kurver som illustrerede en nyskabende undervisning, der i dag ikke kun omfatter journalister i deres oprindelige rolle som demokratiets vogtere, men også en ny stor del af medlemsskaren indenfor kommunikation. Også de udfordringer, som det kan betyde for medlemmerne var med i hendes vurdering som rektor for 2000 studerende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole DMJX.

Formanden Nikolaj Ifversen har vist fortalt en vitz, bestyrelsen klapper trofast.

Generalforsamling 2019 i Journalisternes Veteranklub

Børge Jørgensen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Børge Jørgensen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen mindedes derefter de medlemmer, kolleger, kammerater og venner, som er døde siden forrige generalforsamling:
Hans Henrik Holm, Hans Jørgen Jensen, Henning Ejgil Jensen, Jens-Carl Kristensen, Jørgen Pedersen, Henning Skar, Werner Vejp-Olsen, Inge-Margrethe Madsen,
Ulla Borchsenius Fazakerley, Lars Henrik Hansen, Inger Seiden, Flemming Poulsen og Vagn Hansen

Nikolaj Ifversen

2. Formandens beretning
I sin beretning sagde Nikolaj Ifversen:
”Siden sidste generalforsamling har Journalisternes Veteranklub indbudt til 23 møder – jeg tror at det er noget af en rekord. Og hvad angår fremmøde mener jeg også vi i år satte en rekord – nemlig da Leif Beck Fallesen trak et stykke over 100 deltagere.

Ikke færre end 10 af vore foredragsholdere var selv journalister og var derfor med til at understrege Veteranklubbens ærinde udover godt samvær med gamle kolleger også er at tilgodese det journalistisk faglige.

Det var et besøg I Magasins lillebitte Museum i Vingårdstræde. Og vi havde et møde med Lennart Lajboschitz, som købte Absalon kirke for fem år siden for 10 millioner kroner for derefter at bruge 20 millioner på at omdanne den til et fantastisk kultur- og spisehus.
Og her senest var Cirkus Arena ramme for en sammenkomst med foredrag af cirkusdirektør Benny Berdino.
Hvad angår invitation af foredragsholdere, er vi begunstiget af en meget stor velvilje fra dem, vi spørger. Mange kommer gerne blot for nogle flasker rimelig god vin, men der er også andre for hvem det er et levebrød og de skal naturligvis honoreres med gangbar mønt.
Nævnes skal også sidste års sommerudflugt til Skt. Hans Hospital. Og julefrokosten i Skovshoved Sejlklub fik mange pæne ord med på vejen.

Det var med stor beklagelse vi måtte skuffe et par og tyve medlemmer, som gerne ville med til Strasbourg her i maj. Det var simpelthen ikke nok til, at vi kunne gennemføre turen. Det siger sig selv, at de dårlige erfaringer med rejsetilbud giver anledning til overvejelser i bestyrelsen. Vi har allerede fået gode ideer fra medlemmerne – og vi giver ikke op. Der skal også være et tilbud til efteråret – vi er i fuld gang.

Til gengæld var det en enestående god rejse til Bosnien med ophold i Sarajevo sidste år. Den indsigtsfulde Balkan-journalist og forfatter samt medlem af Veteranklubben, Sten Ramsgaard, havde planlagt turen, som bød på oplevelser af en ganske særlig art. Meget vellykket og meget kompetent gennemført.

Årets sommerudflugt vil snart blive meldt ud, men inden da vil der 6. juni bliver holdt formiddagsmøde, med Anders Agger. DR TVs fremragende interviewer – eller samtalepartner, som evner at lukke op for andre menneskers gode historier.

Det er næppe gået denne forsamlings opmærksomhed forbi, at der skal være valg til Folketinget senest ugen før Sankt Hans. Når valget udskrives, vil vi indkalde til et hurtigt møde hvor vi regner med at Jens Ringberg igen vil komme og fortælle og vurdere hvad der er i spil.

Og så nogen ord om en ganske særlig aktivitet – nemlig Teaterkredsen. Det er vores kasserer Annette Hartung og Erik Schnettler der med omhu og gejst administrerer den. I det forgangne år har de formidlet over 600 billetter til Veteranklubbens medlemmer. I alt 25 forestillinger, og det er pæne rabatter, som kommer medlemmerne til gode.
Største succes hvert år er Grønnegårdsteatrets forestilling i haven bag det, der en gang hed Kunstindustrimuseet. Sidste år var der 62 mennesker til Misantropen og i år kommer vi op i nærheden af 100 til Shakespeares Helligtrekongersaften 24. juni.

I den anden ende af skalaen er der f.eks. Happy Hour på Teater Grob. Kun tre ønskede at blive happy. Selvmordets Anatomi på Republique og Dansen med Far på Folketeatret var heller ikke store sællerter. Det skal så også nævnes at opera, ballet og revy er noget der ligger udenfor hvad der bydes på i Teaterkredsen – her må man selv opsøge de gode forestillinger.

Annette og Erik har lovet at fortsætte med en forhåbentlig god blanding af tilbud. Og jeg kan forsikre at det er ikke noget let arbejde at styre en sådan teaterkreds – jeg tør godt på forsamlingens vegne sige jer så mange tak for indsatsen.

En tak skal også gå til Finn Hillmose for at du så flittigt møder op og foreviger vore sammenkomster og oven i også tager hånd om vores hjemmeside.

Og en stor tak til Mette Eeg som fra sin plads på Kreds 1 kontor i forbundet sørger for at alt, hvad vi finder på sendes direkte ud til medlemmerne. Takken skal også gå til kredsen som sådan for stor generøsitet med at støtte vores klub økonomisk. Tak til kredsens formand Frederik Juel.”

Formanden takkede derefter bestyrelsen for et godt samarbejde.

”Det allervigtigst er dog at sige tak til denne klubs medlemmer. Tak for det altid gode humør I møder med, tak for mange søde ord til os i bestyrelsen, og tak for at I er med til at gøre veteranklubben så god en klub som den er!”

Annette Hartung

3. Kassereren fremlægger regnskab
Kasserer Annette Hartung havde få kommentarer til regnskabet, der var udsendt til medlemmerne. Hun oplyste bl.a. at der har været holdt 23 arrangementer og 6 bestyrelsesmøder. I 2016 var der et underskud på 16.000 kr. Arrangements-udgifterne svinger hele tiden.
”Vi gør ikke noget for at puge penge sammen, og derfor kan udgifterne svinge, alt efter om vi skal honorere vores foredragsholdere med nogle flasker vin eller betale honorar. På møderne her i Bethesda har vi holdt fast i en betaling på 10 kr. for kaffe. Her støtter Veteranklubben med et beløb. Bethesda er meget gelinde, og vi er meget glade for møderne her.
Udgifter til hjemmesiden var sidste år væsentlig større pga hjælp udefra. I det daglige ydes fantastisk hjælp fra Finn Hillmose.
Hun oplyste endvidere, at der er 327 medlemmer. 25 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent, men har fået tilsendt rykkere.
”Vi er opmærksom på det faldende medlemstal. Det vil vi arbejde videre med at forbedre.”

4. Kontingent
Kontingentet på 200 kr. var af bestyrelsen foreslået uændret. Det blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Bjørn Hansen, Palle Hermund og Lis Lipschitz har efter en årrække ønsket at forlade bestyrelsen. Formanden takkede for deres værdifulde arbejde gennem årene.
Nuværende bestyrelsesmedlem Karen Fredslund Ellegaard var på valg, som det eneste bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen havde foreslået som nye til bestyrelsen Peter Kay, Erik Schnettler og Bodil Kofoed.
Kaj Spangenberg ønskede afstemning og opstillede selv som kandidat. Ved en skriftlig afstemning blev Karen Fredslund Ellegaard genvalgt samt Peter Kay, Erik Schnettler og Bodil Kofoed nyvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

6. Valg af bilagskontrollant
Niels Peter Arskog var villig til genvalg og blev genvalgt.
Suppleant for bilagskontrollanten Kaj Spangenberg var også villig til genvalg og blev valgt.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkomne forslag.

8. Ændring af vedtægter
Punktet ’Ændring af vedtægter’ med diverse forslag til ændringer var også udsendt. Ændringer af vedtægter skal ifølge lovene vedtages på en ekstra generalforsamling, fordi der på generalforsamlingen ikke kunne stemmes med 2/3 flertal fra samtlige medlemmer. Der indkaldes til ekstra generalforsamling.

9. Eventuelt
Der var ikke indkommet forsalg til dette punkt på dagsorden.

Børge Jørgensen takkede til slut medlemmerne for god ro og orden på generalforsamlingen.

Palle Hermund, Lis Lipschitz og Niels Bjørn Hansen,
har efter en årrække ønsket at forlade bestyrelsen.

Lis Lipschitz og Annette Hartung beundrer den flotte buket som formanden havde overrakt til Lis.

 

Palle Hermund fik en bog som tak for årene i bestyrelsen.

Niels Bjørn Hansen fik også en bog som tak.

Peter Hertz havde en ekstra blomst, af de mindre, men hjertevarmt ment, som tak for Lis Lipschitz nære samarbejde med ham.