Vedtægter

§1: Hjemsted
Foreningens navn er ”Journalisternes Veteranklub”. Foreningen er tilknyttet Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Foreningens adresse er formandens.

§2: Formål
– at samle medlemmerne til oplysende, faglige, kulturelle og underholdende arrangementer
– at fremme social og faglig kontakt mellem medlemmerne og give dem mulighed for at følge udviklingen på mediearbejdspladserne

§3: Medlemmer
Som medlemmer kan optages fra Kreds 1:
– pensionerede medlemmer
– medlemmer på efterløn/førtidspension
– aktive medlemmer over 60 år
Bestyrelsen kan optage andre over 60 år, hvis hovederhverv har været journalistisk/kreativt arbejde i medierne og/eller informationsformidling.

§4: Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april eller maj. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der står på dagsordenen eller er indsendt af medlemmerne inden 14-dages-fristen..

Dagsorden:
Valg af dirigent (som ikke må være medlem af bestyrelsen) og 2 stemmetællere
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Forslag til kontingent for efterfølgende kalenderår
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollant/suppleant
Eventuelt

Bestyrelsen består af 7 medlemmer,
der afgår efter tur således:
– I lige år: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
– I ulige år: 4 bestyrelsesmedlemmer 1 suppleant
– I Iige år vælges 1 bilagskontrollant.
Valgene gælder for 2 år.

1 suppleant for bilagskontrollanten vælges hvert år. For samtlige valg gælder, at genvalg kan finde sted. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen af de valgte udpeger næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Et medlem kan give møde ved fuldmagt, som skal være skriftlig (elektronisk fuldmagt er gyldig) Ingen kan afgive mere end én stemme foruden sin egen.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer.
Hvis et forslag om vedtægtsændringer opnår flertal, men ikke 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, skal bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
For både ordinær og ekstraordinær generalforsamling gælder, at skriftlig afstemning skal foretages, hvis dirigenten, 1 bestyrelsesmedlem eller blot 1 medlem kræver det.

§5: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes
– efter beslutning i bestyrelsen – eller
– hvis mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt kræver det (kravet skal indeholde forslag til dagsorden). Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§6: Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved stemme- flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Referat fra bestyrelsesmøderne sendes inden 3 uger til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse.

§7: Foreningens midler
Kassereren
– opkræver kontingent og sørger for alle pengeoverførsler
– fører foreningens drifts- og statusregnskab
– orienterer på bestyrelsesmøderne om den økonomiske situation, herunder medlemstal
– udarbejder årsregnskab
– disponerer i samarbejde med formanden foreningens midler efter normer fastsat af bestyrelsen Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin eksisterende formue, og der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.
Bestyrelsen kan vedtage at placere likvide midler i obligationer, bortset fra præmieobligationer. Regnskabsåret, inkl. kontingentbetalingen, er kalenderåret.
Regnskabet skal efter revision hos bilagskontrollanten være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
Bilagskontrollanten har i løbet af regnskabsåret ret til at foretage uanmeldt kontrol.
Regnskabet udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Et udtrådt medlem har ikke krav på betalt kontingent eller på foreningens midler i øvrigt.
Et medlem, der indmelder sig efter 1. september, er kontingentfri til kalenderårets slutning.

§8: Kontingentet
– fastsættes af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen, gældende fra det følgende kalenderår.
Kontingentet opkræves senest 15. januar og skal være betalt 15. marts. Sker det ikke, udsendes rykkerskrivelse senest 15. april. Sker betalingen fortsat ikke, udsendes ny rykker senest 15. maj. Er kontingentet ikke betalt 15. juli, kan bestyrelsen slette medlemmet.

§9: Foreningens opløsning
– kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Hvis et forslag om foreningens opløsning opnår flertal, men ikke 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, skal bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Ved opløsning af foreningen disponerer Journalisternes Veteranklubs bestyrelse i samarbejde med Kreds 1’s bestyrelse over klubbens evt. overskud/formue/materiel.

Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling
9. maj 2019. Dirigent: Børge Egelund Jørgensen