Klubbens historie

image

Veteranklubbens fødsel 12. november 1980:
Fra høj sø til smulte vande

Store historiske begivenheder kan opstå ved en tilfældighed.
Det kan små åbenbart også. I hvert fald gælder det oprettelsen
af Københavnske Journalisters Veteranklub i 1980.

I Sverige var der en veteranklub med medlemmer i Stockholm, Gøteborg og Malmø. De var på udflugt til København 11. juni 1980 og tog kontakt til Dansk Journalistforbund, som arrangerede frokost for dem i ”Grøften” i Tivoli. Her blev pensionistmedlemmer fra København inviteret.

Protokoller copy

 

 

 

 

 

Protokoller
fra klubbens
første 32 år.

I protokollen fra juni 1980 står der:

 ”Arrangørerne fortjener stor tak fra pensionisterne for denne lejlighed til at mindes fælles fordums oplevelser…Efterhånden som de taler, ingen alligevel kunne høre, ebbede ud, og man ved kaffen kunne rokere efter tidligere bekendtskaber og fobindelser, bidrog forbrødringen til den gode stemning”.
Men skribenten, Hans Tage Jensen, får en eftertanke:
”Hvad er formålet med forbundets noget pludelige og overraskende interesse for pensionerede medlemmer?
Er det erkendelsen af, at de ældre journalister i Publicistklubben har fundet det kollegiale og selskabelige samvær, som det nu så fagligt orienterede og mere og mere altomfattende Forbund så effektivt har ignoreret til bedste for fjerntliggende mål, vi ældre måske har lidt svært ved at se berettigelsen af?
Er det måske, lidt maliciøst udtrykt, Forbundets erkendelse af, at de gamle, pensionisterne, efterhånden udgør en så betragtelig del af medlemmerne, at de kan bruges i den indre magtkamp, som i hvert fald vi ældre følger med mere eller især mindre sympati i ”Journalisten” vel vidende, at vi dér kun ser toppen af isbjerget?
Fra Journalistforbundets side har pensionisterne aldrig følt nogen udpræget varm interesse for deres særlige forhold…men selvfølgelig findes der flere andre grunde til oprettelse af Pensionisternes Fraktion.
Det friske initiativ blev mødt med stor interesse, og tanken er for god til at havne i Grøften” (!)

Formanden for Kreds 1, Ellen Gaarmann, fulgte sammenkomsten i Tivoli op med en invitation til Kredsens 121 pensionistmedlemmer 27. august 1980. 17 deltog, og der var enighed om at arbejde for at oprette ”Københavnske Journalisters Pensionist-Klub (eller Seniorklub)”  (på den stiftende generalforsamling blev navnet vedtaget som Københavnske Journalisters Veteranklub (ændret i 2011 til Journalisternes Veteranklub, hvor et forslag om at kalde foreningen for Journalisternes Seniorklub blev stemt ned, red.)

Ellen Gaarmann erklærede, at der hverken fra kredsens eller forbundets side var skjulte motiver i retning af fraktionsdannelse eller inddragelse i den faglige virksomhed, og hun lovede økonomisk støtte og praktisk arbejde fra Kreds 1 (det har klubben fået lige siden, red.)

Edvard Christensen (som var med til at udforme vedtægterne og kom med i klubbens første bestyrelse, red.) betonede, at klubbens formål måtte ligge på det kammeratlige og selskabelige plan med arrangementer og udflugter samt eventuelt virksomhedsbesøg.

10. september 1980 blev der holdt opfølgende møde i arbejdsudvalget, som bestod af Helmer Lund Hansen, Arne Riemer Jørgensen, Olga Golbæk, Edv. Christensen og Hans Tage Jensen. Her blev et udkast til vedtægter godkendt og fulgt op af nye møder i arbejdsudvalget 10. oktober og 11. november – og dagen efter, 12. november 1980, skete så ”stabelafløbningen” (som der står i referatet), og i dette tilfælde skal den sproglige kliche tages næsten bogstaveligt, for den stiftende generalforsamling skete til søs, nemlig om bord på Sverigesbåden til Malmø, derefter besøg på Sydsvenska Dagbladet/Snällposten og samvær med pensionistkolleger i Malmø – en lang dag med ombordstigning i Tuborg Havn kl. 10.45 og hjemkomst kl. 21.05.

 

Stiftet
Så er klubben en kendsgerning – omtale i ”Journalisten” af Veteranklubbens stiftelse i 1980 og foto af den første formand, Ole Kiilerich.

Referatet fortæller:
Københavnske Journalisters Veteranklub under Dansk Journalistforbund, Kreds 1, blev stiftet under særdeles lette og lovende omstændigheder. Ved færgens afgang fra Tuborg Havn mod Malmø var 26 pensionerede journalister mødt…de fleste havde ægtefæller med, og vi samledes i alt 41 om Forbundets kaffebord i salonen…
Der opstod ingen diskussion om noget punkt. …Der blev heller ingen diskussion om forslaget om Ole Kiilerich som formand. Han valgtes med akklamation. Til kasserer valgtes Poul Melgaard, og i øvrigt kom bestyrelsen til at bestå af Edvard Christensen, Carsten Nielsen og med Hans Tage Jensen som sekretær. Som suppleanter valgtes Olga Golbæk og Nelly Backhausen samt Helmer Lund Hansen.
Kontingentet blev sat til 50 kr. årligt” 

Klubbens medlemstal voksede hurtigt. De 26 medlemmer ved stiftelsen var blevet til 45 inden årets udgang, og 5 år senere var dét tal næsten fordoblet til 86 (fra omkring årtusindskiftet voksede medlemstallet fra ca. 100 til 200 og fra begyndelsen af 2010’erne til over 300, red.)

_DSC0637I klubbens første snes
år var der en halv
snes arrangementer
om året. Èt af dem er
gået igen i hele klubbens
levetid: Julefrokosten!
(Foto: Anker Tiedemann)
Erik Eriksen, formand

 

 

Formand Erik Eriksen
fik i 1988 10.000 kr.
til Veteranklubben fra
Rundskuedagen af
Poul Ove Kühnel.
(Foto: Vagn Hansen)


Vedtægterne

Veteranklubbens vedtægter ligner i store træk dem, der blev besluttet ved stiftelsen, hvor der fx står:
”Veteranklubben har til formål at samle medlemmerne til arrangementer af kammeratlig, underholdende og oplysende art, fremme kontakten mellem pensionerede journalister og give dem mulighed for at følge udviklingen på de journalistiske arbejdspladser”. 

Muligheden for medlemskab er blevet udvidet i takt med Dansk Journalistforbunds vedtægter, der har åbnet for optagelse af andre faggrupper end ”rene” journalister. Derfor blev Veteranklubbens vedtægter ændret i 2002 med ordene:
”Ret til medlemskab har også andre, der som hovederhverv har arbejdet i medierne eller med informationsformidling”.

I hele klubbens levetid har der været mulighed for at invitere ledsagere med til arrangementerne.
I 1985 blev det gennemsnitlige antal deltagere til et arrangement opgjort til 36 (i dag, i 2014, ca. det dobbelte, red.)

TV2 (1)  TV2 (2)Blandt Veteranklubbens arrangementer var et besøg hos TV2 på Kvægtorvet i Odense i Jørgen Schleimanns regeringstid. (Fotos: Mogens Holmberg)

Carlsberg 1981 (1)  Carlsberg 1981 (2)
Besøg på Carlsberg i 1981 med informationschef, vicedirektør Ole Andreasen i centrum for rundvisningen og sammen med formand Ole Kiilerich ved mødebordet.
(Fotos: Max Petersen)

 

Ideer – ikke noget problem

Listen over arrangementer i Veteranklubben ligner sig selv gennem årene. Klubbens første medlemsarrangement var 19. januar 1981 – et aftenbesøg i Nationalbanken. Samme år var der et bemærkelsesværdigt arrangement: Besøg på Marienborg, inviteret af statsminister Anker Jørgensen. Andre møder i klubbens første år: Politiken (causeri af Henrik, V. Ringsted), Det kgl. Bibliotek, Carlsberg, FDB.

Anker marienborg
I 1981 var Veteranklubben inviteret på Marienborg af statsminister Anker Jørgensen, her sammen med Arne Riemer Jørgensen (mangeårig medarbejder i DR og fagligt aktiv). Riemer Jørgensen var i 1980 medlem af udvalget, som udarbejdede vedtægter for Veteranklubben.
(Foto: Max Petersen)

I foreningens første ti-år omfattede arrangementslisten bl.a.:
Højesteret. Faxe Bryggerierne. Det kgl. Teater bag kulisserne. Postterminalen. Folketinget.  Bakkehuset. Industriens Hus. Synagogen. Udenrigsministeriet. Tøjhusmuseet. Storm P. Museet. Frihedsmuseet. A.P. Møller. TV-Avisen. Arbejdermuseet. Tuborg. Berlingske. Nationalmuseet i Brede. Davids Samling. Frimærketrykkeriet. ØK. Tivoli. Lufthavnen. Frilandsmuseet. Kastellet. Metalskolen. Rigsarkivet. Holmegaards Glasværk. Forligsinstitutionen. TV-Byen. LO-Skolen. Nordisk Film. Danske Pelsauktioner. ”Søndagsavisen”. Aktuelt. Gyldendal. Bonniers bladhus. Landbrugsrådet. Den russiske kirke. Dansk Arbejdsgiverforening. ”Sophienholm”.

Som man kan se, er det gedigne arrangementer, og klubben har fulgt denne linje siden.

Besøg1  Besøg2Veteranklubben har været på mange ture i ind- og udland. Avisklippet fra Holbæk er fra 1982, da klubben besøgte Holbæk Amts Venstreblad og Holbæk Kommune under overskriften: ”Et blad og en by i provinsen”. Klippet fra Sverige: Kristianstadsbladet i 2004, da klubben besøgte Kristianstad, grundlagt af Christian den Fjerde. 

veterancafe3Ideen om en ”Veterancafé” kom frem på et bestyrelsesmøde 17. januar 1997. Referatet siger: ”Drøftede et interessant forslag om at arrangere ”hyggemøder”, hvor en række medlemmer opfordres til at fortælle spændende historier fra deres journalistliv. Begejstret tilslutning fra alle. Vi vender tilbage til ideen” – men tilsyneladende blev den glemt, indtil klubbens første ”Veterancafé” med rødternede duge, levende lys på bordene og egne oplægsholdere blev lanceret i 2012. 

teatertilbud3Teaterkredsen blev stiftet omkring 1990. Derudover inviterede klubben i sine første leveår  til generalprøver på Det kgl. Teater og til symfonikoncerter, nye spillefilm og operettekoncerter – og en aften i Cirkusrevyen var en tradition i mange år.

 

Udlandsrejser
Den første rejse til udlandet var til Lübeck i 1989. I de første år arrangerede foreningen småture, fx til Rostock i 1990 og til Malmø i 1991. Senere er rejseprogrammet udvidet betydeligt, oftest til to rejser om året – og længere væk, fx til Kina i 2011.

Ideer der ikke blev til noget

26. november 1980 holdt Veteranklubbens bestyrelse sit første møde. I protokollen står der bl.a., at  man drøftede ”muligheden for at danne interessegrupper omkring forskellige hobbies: Kortspil, frimærker, syklub for damerne etc. (ingen af interessegrupperne blev realiseret, red.)

Bestyrelsen drøftede også muligheden for at gøre sammenkomster ”billigere og morsomme ved at etablere en form for sammenskudssammenkomst med egen madpakke eller hver deltagende dame pålagt sit bidrag til bordet”
(Bemærk: Det er kvindernes opgave at sørge for mad og oprette en syklub, red.)

Tanker om et klublokale med avishold og kantine blev pure afvist i bestyrelsen som uigennemførlig.

På et møde 21. januar 1981 drøftede bestyrelsen ”en art konsulenttjeneste for medlemmerne, specielt om sociale problemer. Det vedtoges at undersøge hos Kreds 1 muligheden af en særlig forsorg for pensionister” (ikke gennemført, men opgaven varetaget af forbundet, red.)

Bestyrelsesmøde 4. oktober 1984:
”Et forslag om som julegave til medlemmerne at få udarbejdet et navneskilt med pligt til at bære det under sammenkomsterne (ellers en bøde på 5 kr.!) vandt tilslutning under hensyntagen til det stadigt stigende medlemstal (80)
Ideen blev aldrig realiseret og droppet på bestyrelsesmødet 2. april 1985 (forslaget blev genfremsat på klubbens generalforsamling i 2014 af et medlem, men heller ikke vedtaget dér, red.)

Kontingentet

Ved stiftelsen i 1980 blev kontingentet sat til 50 kr. Senere steg det til 75, 100 og 150 kr. og er fra januar 2015: 200 kr.

Det har i alle klubbens leveår bl.a. været muligt at holde et rimeligt kontingent og en rimelig pris for betalte arrangementer, fordi Kreds 1 har givet tilskud. I årene omkring 2010 har tilskuddet været mellem 30.000 og 40.000 kr. årligt. Det varierer ud fra klubbestyrelsens skøn over det følgende års budget og antallet af arrangementer, som efter den første snes år af klubbens levetid er steget fra en halv snes til 20-30 arrangementer.

kofod

Mogens Kofod-Hansen.
Billedet er fra en bog af fotografen Judy Ellis Glickmann,
som i begyndelsen af 1990’erne rejste rundt i Danmark
og skildrede steder og personer fra 2. verdenskrig,
som var værd at huske.

 

 

Formand hædret i Israel

Mogens Kofod-Hansen (1920-1997) var formand for Veteranklubben 1990-1997.
Han arbejdede på Vejle Amts Folkeblad og Bornholms Avis, indtil han under krigen var flygtning i Sverige, derefter London-korrespondent og programsekretær ved BBC, senere ved Berlingske Tidende.
Som udenrigs- og krigskorrespondent besøgte Kofod-Hansen lande i det meste af verden, herunder 30 besøg i Israel efter statens udråbelse som jødisk republik i 1948. Det var baggrunden for, at den jødiske nationalfond i 1997 efter hans død foreslog at hædre ham med en mindelund i ”Frihedskæmpernes Skov” i Israel. Veteranklubbens bestyrelse bevilgede knapt 2.000 kr. – et beløb, der svarede til 130 træer, som var klubbens medlemstal.
En indsamling uden for klubbens regi gav 23.000 kr., så mindelunden består af ca. halvandettusinde træer. Den blev indviet i 1999.

Formænd

1980: Ole Kiilerich
1983: Poul Melgaard
1987: Erik Eriksen
1990: Mogens Kofod-Hansen
1997: Erik Heimann Olsen
2000: Tove Smidth
2004: Claus Seiden
2008: Palle Hermund
2014: Nikolaj Ifversen

Sange til klubbens jubilæer

Veteranklubbens 10-års-dag 12. november 1990
Tekst: Willy Andersen
Melodi: ”Den gamle gartners sang”

1.
Når vi gamle journalister
samlet er til jubelfest
skal der lyde, så det høres
et velkommen til hver gæst.
Vor forening vil vi hylde
nu den første ti-år fylde
lad os prøve, om i kor
vi kan finde rette ord:
Skabe lys og skabe stemning
skabe glæde i hvert sind
skabe hverdag om til fest
og lukke festens glæde ind.

2.
For i dag vi skal os more
lade sorger gå i glem.
Vi skal synge, så det gjalder
smilet skal på kinden frem.
For vi gamle journalister
mødes her som optimister
vi skal vise vort humør
som kan give fest-kulør:
Kalde smil og kalde varme
frem på vinterkolde kind
kalde glædens toner frem
og skabe fest i alle sind.

3.
Lad os samles i det ønske
at vor unge klub består
mange år til gavn og glæde
og den stadigvæk formår
ret at gavne og fornøje
som er det, vi har for øje
når vi samles gang på gang
for at synge jubelsang:
Skabe fest og skabe stemning
skabe journalisthumør
give hverdags-mørke lys
og skabe optimist-kulør.

Per MøllerRadiomedarbejderen Peer Møller (maleri af Jens Kromann) var Veteranklubbens ”huspoet” i mange år, både når det gjaldt julefrokoster og jubilæer. Og han skrev mange andre sange – mest kendt er ”Fløjtetønden Victoria” (Bodil Udsens store gennembrud i 1956) og ”Bar’ det var mig”, som Preben Uglebjerg gjorde til en ”ørehænger”.

 

 

25-års-jubilæet 12. november 2005

Tekst: Peer Møller
Melodi: Menuetten fra ”Elverhøj”

Sangen er på 10 vers. Her er det første og sidste. De mellemliggende 8 vers tager primært udgangspunkt i aktuelle politiske begivenheder og personer.

Vers 1
Hvor er det skønt at tænke på
vi har en fælles fortid
og tiden, som vi lever i
tilfældigvis er vor tid!
Vor klub er ung – fra nittenfirs
mens vi er VETERANER
som lever på hvad Klubben gi’r’s
langt mere end vi aner…

Vers 10
De femogtyve gode år
af Klubbens liv er svundet
fra den dag vi blev til en klub
hinsides Øresundet*.
Det er vi sørme glade for
så vi la’r glass’ne hæve
og slutter af med fem Hurra’r
og Seiden** længe leve!

* Ideen til klubben opstod på en tur med færgen til Sverige.
** Claus Seiden, klubbens formand 2004-2008

 

side af protokol
Nogle af foreningens første protokoller er med sirlig håndskrift – her et referat af bestyrelsesmødet 6. april 1981 i kælderrestauranten ”Ølhalle” (Arbejdermuseet). Pennen er ført af Viktor Thomas, mangeårig medarbejder på Information, Aftenbladet, Ekstra Bladet, B.T. og Berlingske Tidende.