Generalforsamlingen 2017

IMG_6276.hj

Bestyrelsen klar til generalforsamling. Dirigenten, Peter Kay, giver ordet til formanden. Foto: Finn Hillmose

Generalforsamlingen 26. april 2017 havde 80 deltagere, der valgte Peter Kay som dirigent.

Formand Nikolaj Ifversen mindedes årets døde:
Jens Nauntofte. Eva Bendix. Jens Mandrup-Christensen. Else Boelskifte. Finn Ole Paske. Ole Pedersen. Petter Kühnel. Karen Fløe Svenningsen. Turf Wenneberg.

Peter Kay styrede generalforsamlingen med myndighed.

Peter Kay styrede generalforsamlingen

Formanden Nikolaj Ifversen aflægger beretning.

Formanden Nikolaj Ifversen aflægger beretning.

Beretningen
I en avisartikel stod der for nylig, at foreningslivet i Danmark er i tilbagegang. Det gælder ikke Journalisternes Veteranklub. I gennemsnit er der 65 deltagere i møderne – ikke sjældent omkring 100 – og medlemstallet er stigende, bl.a. kom der en snes nye medlemmer, da klubben sendte et hvervebrev ud til de 65-67-årige i Kreds 1, som endnu ikke er med. Bestyrelsen har nu besluttet at give samme tilbud til medlemmer over 67 år i håb om, at et halvt hundrede nye vil melde sig ind og dermed give klubben en større kontingentindtægt, for årets underskud er 25.000 kr. Klubben har en formue på 60.000 kr. og er ikke i akutte økonomiske vanskeligheder. Bestyrelsen har derfor ikke forslag om at forhøje kontingentet, men formanden sagde, at 50 kr. oven i de nuværende 200 kr. måske kan blive aktuelt.

Formanden gennemgik årets arrangementer og nævnte et par kommende (alle omtalt udførligt på foreningens hjemmeside) og oplyste, at efterårsrejsen går til Maastricht 3.-8. september.
Og så takkede han:
Annette Hartung og post mortem Jens Mandrup-Christensen for deres arbejde med Teaterkredsen, desuden Kreds 1 for økonomisk støtte og Mette Eeg for ”kæmpehjælp” med invitationer m.m. – samt: Finn Hillmose for “et kolossalt arbejde” med klubbens hjemmeside, bestyrelsen for ”fremragende samarbejde” og klubbens medlemmer for deres engagement.
Beretningen blev godkendt.

Kasserer Annette Hartung måtte melde om underskud i årets regnskab.

Kasserer Annette Hartung måtte melde om underskud i årets regnskab.

Regnskabet
Kasserer Annette Hartung sagde, at underskuddet på 25.000 kr. primært skyldes flere arrangementer, og at flere oplægsholdere ikke vil tage til takke med 3 flasker vin, men ønsker honorar. En anden ikke-budgetteret udgift var en halv snes tusinde kr. til ajourføring af klubbens hjemmeside.
Medlemstallet er steget med ca. 30 til 336, men tallet er usikkert, fordi 18 endnu ikke har betalt kontingent.
Rejsekassen har sit eget regnskab, uafhængigt af klubben. Kassebeholdningen er 13.000, selv om årets rejser gav et mindre underskud.
En tanke om at skifte bank for at få højere rente er opgivet, fordi det bedste tilbud kun ville betyde en merindtægt på 30 kr. om året.

Forslag fra salen: Bestyrelsen blev opfordret til inden næste generalforsamling at afklare, om kontingentet skal sættes op, og om det er muligt at få større tilskud fra Kreds 1 end 30.000 kr. Tilskuddet har tidligere været 40.000 kr., og det er på klubbens foranledning, at det er sat ned, fordi bestyrelsen syntes, at vi ikke burde bede om mere, end vi havde behov for, så længe klubben havde en pæn formue.
Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet – fastsat uændret til 200 kr.

Karen Ellegaard Fredslund, nyt bestyrelsesmedlem.

Karen Fredslund Ellegaard, nyt bestyrelsesmedlem.

Valg Niels Bjørn Hansen, Palle Hermund og Lis Lipschitz blev genvalgt. Karen Fredslund Ellegaard  blev valgt i stedet for Børge Egelund Jørgensen, som efter 13 år i bestyrelsen ikke genopstillede og af formanden fik en TAK med store bogstaver for sin indsats.
Kaj Spangenberg blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten.

Teaterkredsen
Annette Hartung oplyste, at hun fortsætter arbejdet, nu sammen med Erik Schnettler.

Eventuelt
Der var bifald til et medlem, som roste bestyrelsen for dens idérigdom og meget varierede arrangementsprogram.
Det blev foreslået, at bestyrelsen overvejer at ændre mødetidspunktet til kl. 15 og slutte kl. 17, så mødetiden passer med ”mimrekortet” – og så blev bestyrelsen endnu en gang bedt om at overveje navneskilte til mødedeltagerne.

Referent: Børge Egelund Jørgensen